Plan managerial 2017-2018

STAT DE FCT. 01.03.2018

STAT DE FUNCTII LA DATA DE 01.09.2017 (1)

REGULAMENT INTERN

      Cuprins

 

Cap.I

Dispoziţii generale

2

Cap.II

Drepturile şi obligaţiile conducerii unităţii

3

Cap.III

Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

5

Cap.IV

Drepturile şi obligaţiile elevilor

9

Cap.V

Drepturile şi obligaţiile părinţilor

13

Cap.VI

Protecţia muncii, igiena şi securitatea în muncă

14

Cap.VII

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării

15

Cap.VIII

Circuitul actelor şi documentelor în instituţie

16

Cap.IX

Timpul de lucru şi timpul de odihnă

17

Cap.X

Salariul şi recompensele

19

Cap.XI

Sancţiuni disciplinare

20

Cap.XII

Soluţionarea petiţiilor (cereri, sesizări, reclamaţii)

24

Cap.XIII

Încheierea contractului de muncă

25

Cap.XIV

Alte prevederi

26

Cap.XV

Dispoziţii finale

29

Anexa 1. Atribuţiile învăţătorului/profesorului de serviciu pe şcoală

30

Anexa 2. Atribuţiile elevului de serviciu pe şcoală

31

Anexa 3. Organizarea şi funcţionarea consiliului elevilor

32

Anexa 4. Acordul de parteneriat pentru educaţie

33

Anexa 5. Amendament la art. 30 lit.e

35

 

 

 

 

 

REGULAMENT INTERN

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Scoala “Colonel C. Langa” Miroslava este unitate de învăţământ preuniversitar acreditată, cu personalitate juridică, în care activitatea desfăşurată este învăţământ de stat, cu finanţare asigurată de la bugetul de stat, bugetul local precum şi din fonduri extrabugetare.

Prezentul Regulament intern este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, Legea educaţiei naţionale nr 1 / 2011, Contractul colectiv de muncă aprobat prin Legea nr.130/1996, şi reglementează disciplina muncii în Scoala “Colonel C. Langa” Miroslava.

În conformitate cu Legea educaţiei, cu legislaţia de organizare a studiilor preuniversitare, Scoala “Colonel C. Langa” Miroslava îşi asumă răspunderea faţă de calitatea întregii activităţi didactice pe care o desfăşoară, în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategiei naţionale de dezvoltare a învăţământului preuniversitar şi de integrare comunitară.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. RAPORTURILE DINTRE FUNCŢIUNILE CONSTITUTIVE.

 

Scoala “Colonel C. Langa” Miroslava  are în structura sa:

–          Comisii metodice, constituite pe discipline de studiu şi pe discipline înrudite;

–          servicii, compartimente organizate conform legislaţei în vigoare.

Structura organizatorică a instituţiei, ce figurează în Statul de funcţii, se întocmeşte anual, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi care se încadreză în organigrama stabilită de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iasi.

Prezentul regulament va conţine următoarele:

–          Drepturile şi obligaţiile conducerii unităţii

–          Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

–          Drepturile şi obligaţiile elevilor

–          Drepturile şi obligaţiile părinţilor

–          Protecţia muncii, igiena şi securitatea în muncă

–          Reguli privind respectarea principiului nediscriminării

–          Circuitul actelor şi documentelor în instituţie

–          Timpul de lucru şi timpul de odihnă

–          Salariul şi recompensele

–          Sancţiuni disciplinare

–          Soluţionarea petiţiilor (cereri, sesizări, reclamaţii)

–          Încheierea contractului de muncă

–          Dispoziţii finale

–          Anexe

 

 

CAPITOLUL II

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII UNITĂŢII

 

Art.2. Conducerea Scoala “Colonel C. Langa” Miroslava  are în principal următoarele drepturi:

 1. să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei;
 2. să stabilească atribuţiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, sub rezerva legalităţii lor prin fişa postului;
 3. să emită decizii;
 4. să controleze modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii, contractului colectiv de muncă la nivel naţional, la nivel ramură învăţământ, la nivelul instituţiei, a regulamentului intern, a planurilor strategice şi operaţionale aprobate;
 6. să acorde concedii fără plată conform legii, la cererea celor angajaţi, cu condiţia ca acestea să nu afecteze buna desfăşurare a activităţii compartimentului din care face parte.

Art.3. Conducerea Scolii “Colonel C. Langa” Miroslava este obligată :

 1. să organizeze activitatea salariaţilor în cadrul programul de lucru al unităţii, precizând locul de muncă şi atribuţiile fiecăruia în raport cu calificarea şi specializarea sa;
 2. să pună la dispoziţia salariaţilor, potrivit specificului muncii lor, mijloacele materiale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, asigurând fiecăruia condiţii optime de muncă;
 3. să urmărească păstrarea în condiţii optime a localului, încăperilor, bibliotecii, laboratoarelor, încălzitul, iluminatul, ventilaţia, în vederea unei bune desfăşurări a procesului instructiv – educativ şi practică;
 4. să îndrume desfăşurarea activităţii didactice şi nedidactice, stimulând îmbinarea răspunderii şi ridicării nivelului profesional al salariaţilor în vederea realizării celor mai bune rezultate în muncă ;
 5. să asigure respectarea normelor legale în vigoare privind aplicarea cu stricteţe a legislaţiei  privind activitatea şi sarcinile ce revin instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
 6. să organizeze acţiuni de cunoaştere a principalelor acte normative, prin persoane abilitate;
 7. să organizeze şi să sprijine diferite forme de perfecţionare profesională a salariaţilor, inclusiv prin cursuri de formare, conform cerinţelor actuale impuse de dezvoltarea şi modernizarea învăţământului;
 8. să stabilească salariul prin decizie în raport cu funcţia, pregătirea şi munca ce o prestează, conform legislaţiei în vigoare;
 9. să exercite activitate de îndrumare şi control permanent şi exigent asupra îndeplinirii la timp şi complet a sarcinilor profesionale de către fiecare salariat;
 10. numărul angajaţilor să fie cel prevăzut de legislaţia în vigoare şi aprobat prin statul de funcţii;
 11. să interzică utilizarea salariaţilor, în cadrul programului de muncă, pentru activităţi desfăşurate în afara de obligaţiile de serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau excepţionale ;
 12. să asigure condiţiile de respectare a normelor igienico – sanitare în unitate;
 13. să examineze cu atenţie şi să ia în considerare toate observaţiile critice, sugestiile şi propunerile utile formulate de către salariaţii unităţii, în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele, precum şi informarea acestuia asupra modului de rezolvare;
 14. să asigure în mod planificat plecarea în concediul de odihnă a tuturor salariaţilor, în baza cererilor formulate de aceştia;
 15. să asigure prin compartimentul de resort paza obiectivelor, organizând sistemul de pază contra incendiilor şi securitatea imobilelor;
 16. să întocmească şi să vizeze anual legitimaţiile pentru toţi salariaţii;
 17. să asigure conducerea operativă a unităţii şi să aducă la îndeplinire hotărârile Consiliului profesoral, Consiliului de administraţie şi sarcinile stabilite de organul ierarhic superior;
 18. să analizeze anual activitatea profesională a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic încadrat în muncă în vederea acordării calificativelor în baza fişelor de evaluare;
 19. să asigure respectarea riguroasă a normativelor tehnice privind exploatarea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor , precum şi echiparea acestora cu aparatură de măsură, control şi automatizare,verificarea şi menţinerea aparaturii în stare de funcţionare ;
 20. să asigure selecţionarea şi angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic cu calificarea necesară pentru diferitele locuri de muncă şi organizarea formelor de perfecţionare a pregătirii profesionale;
 21. să asigure luarea măsurilor pentru protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, dotarea personalului muncitor cu echipament de protecţie şi a locurilor de muncă cu mijloace de protecţie a instalaţiilor, cu aparatura şi materialele necesare în acest scop precum şi cu documentaţia de specialitate necesară instruirii în acest scop ;
 22. să asigure luarea măsurilor ce se impun, conform normelor legale în vigoare privind folosirea , depozitarea şi transportul materialelor inflamabile şi a altor materiale ce prezintă pericol;
 23. să stabilească locurile de muncă unde accesul sau circulaţia este interzisă sau permisă în anumite condiţii, unde este pericol individual sau colectiv de expunere la agenţi patogeni sau diverşi agenţi contaminanţi, diverse substanţe chimice sau noxe, precum şi a locurilor de muncă unde este interzis fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
 24. să asigure efectuarea serviciului de pază şi ordine în condiţiile prevăzute de lege, stabilirea regulilor privind intrarea şi ieşirea din instituţie; interzicerea accesului în unitate a persoanelor care se prezintă la programul de lucru sub influenţa alcoolului;
 25. să urmărească respectarea şi aplicarea riguroasă a tuturor reglementărilor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor şi aparatelor din dotare ;
 26. să urmărească luarea măsurilor necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor şi eliminarea fără întârziere a oricăror defecţiuni tehnice ivite în desfăşurarea procesului muncii.
 27. să asigure măsuri specifice de intervenţie pentru remedierea imediată a consecinţelor în situaţii de urgenţă sau accidente şi incidente de diverse cauze.
 28. să verifice zilnic condicile de prezenţă ale angajaţilor.

 

 

 

 

CAPITOLUL III

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

 

Art.4. Din momentul angajării în unitate, persoanele devin salariaţi ai acesteia şi au, în conformitate cu dispoziţiile legale, drepturi şi obligaţii.

Principalele drepturi ale salariaţilor sunt:

 1. salarizare pentru munca depusă;
 2. repaus zilnic şi săptămânal;
 3. concediu de odihnă anual;
 4. egalitate de şanse şi tratament nediscriminatoriu;
 5. demnitate în muncă;
 6. securitate şi sănătate în muncă;
 7. acces la formarea profesională;
 8. informare şi consultare;
 9. de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 10. protecţie în caz de concediere;
 11. negociere colectivă şi individuală;
 12. de a participa la acţiuni colective;
 13. de a constitui sau de a adera la un sindicat.

 

Principalele obligaţii ale salariaţilor sunt următoarele:

 1. să respecte prevederile contractului colectiv de muncă, ale contractului individual, programul de lucru stabilit de conducerea unităţii conform actelor normative în vigoare, ordinea şi disciplina la locul de muncă şi să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin. În cazul în care întârzierea sau absenţa de la program s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, situaţii de forţă majoră,etc.), salariatul are obligaţia de a anunţa şeful ierarhic superior în următoarele 24 de ore şi până la ora 8.00, pentru o zi de absenţă motivată. În cazul în care nu anunţă, este socotit absent nemotivat şi se sancţionează conform capitolului IX din Regulamentul intern.
 2. să folosească integral şi cu maximum de eficienţă timpul de muncă pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu ;
 3. să folosească raţional utilajele, maşinile şi aparatele puse la dispoziţie ;
 4. să folosească materiile prime, materialele evitându-se risipa de combustibil şi energie electrică ;
 5. să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru , de prevenirea incendiilor sau a oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile , instalaţiile instituţiei, ori viaţa , integritatea corporală sau sănătatea unor persoane;
 6. să înştiinţeze şeful ierarhic superior de îndată ce a luat la cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, lipsuri, greutăţi sau altor fapte periculoase cu privire deopotrivă la propria persoană cât şi cu privire la ceilalţi participanţi la procesul muncii;
 7. să nu lase fără supraveghere în timpul programului de muncă aparatele şi instalaţiile în funcţiune precum şi celelalte bunuri ce le-au fost încredinţate;
 8. să nu părăsească locul de muncă fără anunţarea şefului ierarhic;
 9. să apere bunurile instituţiei;
 10. să respecte dispoziţiile legale privind păstrarea secretului de serviciu şi a celor referitoare la documente cu caracter secret;
 11. să respecte regulile de acces în locurile de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii ;
 12. să aibă o comportare corectă în cadrul relaţiilor de muncă, să promoveze raporturile de întrajutorare cu toţi membrii colectivului şi să combată orice manifestări necorespunzătoare;
 13. să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă ;
 14. să-şi perfecţioneze necontenit calificarea profesională , nivelul de cunoştinţe organizatorice , tehnico – ştiinţifice şi de cultură generală ;
 15. să aplice dispoziţiile legale privind disciplina financiară .

 

Şefii de catedre/comisii metodice sau alte compartimente de activitate similare asigură şi răspund de luarea tuturor măsurilor pentru ca instalaţiile , utilajele şi aparatele din dotare, dotările proprii şi cele ale instituţiei să fie exploatate în condiţii de deplină siguranţă, în care scop au următoarele obligaţii :

 1. organizează activitatea comisiei/compartimentului şi repartizează sarcinile de muncă întregului personalul din subordine ;
 2. iau măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor şi aparatelor ; stabilesc măsurile ce trebuie luate în caz de dereglări, întreruperi sau avarii;
 3. asigură stabilirea şi aducerea la cunoştinţă fiecărei persoane a atribuţiilor şi răspunderilor ce îi revin la locul de muncă, verifică modul cum acestea au fost însuşite şi se îndeplinesc de întregul personal;
 4. controlează şi răspund ca la locurile de muncă cu pericol de explozie şi incendii angajaţii să utilizeze echipamentul de protecţie specific acestor locuri, de la începerea până la terminarea programului de lucru;
 5. controlează periodic starea tehnică a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor , respectarea normelor de exploatare a acestora şi a regimului de lucru stabilit ;
 6. asigură executarea reviziilor tehnice obligatorii şi reparaţiilor planificate ale instalaţiilor , utilajelor şi maşinilor , potrivit prevederilor documentaţiilor tehnice ; răspund de pregătirea instalaţiei în vederea executării reparaţiilor şi controlează asigurarea tuturor măsurilor de securitate a acesteia ;
 7. organizează instruirea periodică a personalului muncitor cu privire la funcţionarea , exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în condiţii de siguranţă, cunoaşterea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenirea şi stingerea incendiilor şi a normelor de intervenţie pentru prevenirea dereglărilor, întreruperilor , avariilor, a accidentelor tehnice şi uzurii premature;

 

Conducătorii formaţiilor de lucru răspund pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii în deplină securitate şi pentru realizarea integrală a măsurilor privind buna funcţionare , exploatare şi întreţinere a utilajelor , instalaţiilor şi maşinilor încredinţate. În acest scop sunt obligaţi să ia măsuri pentru :

 1. respectarea riguroasă a tehnologiilor şi a instrucţiunilor privind întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor;
 2. funcţionarea instalaţiilor , maşinilor şi utilajelor în condiţii de deplină siguranţă şi eficienţă;
 3. organizarea fiecărui loc de muncă şi pregătirea condiţiilor de lucru, repartizarea lucrărilor pe fiecare echipă şi pe muncitorii formaţiei de lucru, supravegherea şi îndrumarea fiecărui muncitor în vederea însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare executării în bune condiţii a sarcinilor de producţie, supravegherea executării operaţiilor pe întreg timpul desfăşurării lucrărilor ;
 4. însuşirea de către membrii formaţiei de lucru a reglementărilor privind ordinea şi disciplina tehnologiei şi de muncă , a prescripţiilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor , utilajelor şi maşinilor ;
 5. instruirea periodică a muncitorilor din formaţie şi supravegherea aplicării stricte a prescripţiilor privind protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor ;
 6. asigurarea dispozitivelor de securitate a muncii şi a utilizării echipamentelor de producţie şi de lucru prevăzute de normele specifice fiecărui loc de muncă ;
 7. efectuarea la timp a operaţiilor de întreţinere ; participarea la reviziile tehnice şi reparaţiile planificate ;
 8. interzicerea participării la lucru a celor care nu sunt apţi să îndeplinească sarcinile de serviciu , sesizarea şefului ierarhic pentru înlocuirea celor care lipsesc; urmărirea efectuării controlului medical stabilit pentru personalul în subordine;
 9. preluarea sarcinilor formaţiei de la schimbul precedent şi predarea sarcinilor către schimbul următor, cu precizarea obiectivelor de urmărit .

 

Conducătorul unităţii trebuie să-şi îndeplinească în mod exemplar îndatoririle, să ia măsuri pentru instaurarea ordinii şi a unei discipline ferme a întregului personal , să dezvolte în rândul acestora simţul datoriei şi răspunderii, să sancţioneze orice încălcare sau nerespectare a atribuţiilor de serviciu.

Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia ca, în cadrul competenţei sale, să dea dispoziţii clare şi precise pentru executarea lor şi să controleze sistematic modul cum sunt aduse la îndeplinire.

Personalul din subordine este obligat să execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite.

 

Muncitorii şi celălalt personal operativ răspund nemijlocit de funcţionarea, în condiţii de siguranţă şi potrivit regimului de lucru aprobat, a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor şi aparatelor pe care le au în primire, în care scop au următoarele obligaţii:

 1. să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale instalaţiilor utilajelor, maşinilor şi aparatelor la care lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare a acestora, de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor ;
 2. să asigure, potrivit prescripţiilor tehnice, supravegherea permanentă a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi a celorlalte mijloace încredinţate, să verifice buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă , aparaturii de măsură şi control;
 3. să folosească şi să păstreze, în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecţie şi dispozitivele de siguranţă;
 4. să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă , pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile ce le revin;
 5. să aducă de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice neregulă , defecţiune, anomalie sau altă situaţie de natură să constituie un pericol pe care-l constată la locul de muncă, precum şi orice încălcare a normelor de protecţie a muncii sau de prevenire a incendiilor;
 6. să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor şi accidentelor , atunci când se produc , potrivit programelor întocmite în acest scop , să stea la dispoziţia unităţii sau să prezinte în cel mai scurt timp la serviciu în caz de avarii ori alte necesităţi urgente;
 7. să respecte regulile de acces în unitatea în care lucrează şi să nu primească persoane străine în incinta unităţii decât în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
 8. să respecte cu stricteţe dispoziţiile referitoare la predarea – primirea organizată a schimbului; la terminarea programului nu pot părăsi locul de muncă până nu se prezintă înlocuitorul , iar încetarea activităţii se face numai după predarea instalaţiei, utilajului sau maşinii, de care răspund , lucrătorului din schimbul următor, în prezenţa conducătorului formaţiei de lucru din schimbul care preia activitatea ;
 9. să asigure respectarea strictă a prescripţiilor tehnice specifice, instalaţiei , utilajului sau maşinii la care lucrează.

 

Muncitorii, tehnicienii şi celălalt personal operativ trebuie să-şi îndeplinească întocmai îndatoririle de serviciu, să prevină orice faptă care ar putea pune în pericol securitatea personalului şi integritatea instalaţiilor , utilajelor , maşinilor şi altor bunuri , să înlăture operativ orice situaţii care ar putea constitui o sursă de pericol .

 

 

 

 

 

Sunt interzise următoarele:

 

 1. introducerea sau consumarea în instituţie de băuturi alcoolice ori facilitarea săvârşirii acestor fapte. Persoanele care se prezintă la programul de lucru sub influenţa alcoolului li se interzice accesul în unitate şi li se aplică sancţiunile prevăzute de lege.
 2. fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii în instituţie este interzisă( săli de curs, laboratoare, săli de şedinţă, etc.);
 3. venirea în unitate într-o ţinută sau atitudine necorespunzătoare ;
 4. părăsirea locului de muncă fără autorizarea organelor competente înaintea terminării programului de lucru , cunoscând că şi plecările în interes de serviciu se pot face numai cu aprobarea şefului de compartiment , pe bază de dovadă scrisă şi semnată de către acesta ;
 5. manifestarea unor atitudini jignitoare faţă de colegii de muncă sau de alte persoane din afară;
 6. comunicarea sau divulgarea pe orice cale a secretului de serviciu , copierea pentru alţii fără autorizaţie scrisă a administraţiei de acte , note , schiţe , planuri , date sau alte elemente privind activitatea instituţiei;
 7. executarea de lucrări străine de interesele instituţiei , precum şi a celor de interes personal ;
 8. împiedicarea celorlalţi salariaţi în desfăşurarea activităţii sau în executarea obligaţiilor ce li s-au încredinţat ;
 9. săvârşirea de acte ce ar putea să pună în primejdie siguranţa instituţiei, a salariaţilor sau a propriei persoane;
 10. participarea la manifestaţii sportive sau culturale în timpul programului de lucru fără acordul conducerii şi fără prezentarea unui program de recuperare;
 11. scoaterea din cadrul unităţii a oricăror bunuri fără forme de ieşire eliberate de cei în drept;
 12. divulgarea salariilor personalului angajat, considerate confidenţiale;
 13. de a pleca în concediu fără acordul  conducerii instituţiei.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ELEVILOR

 

Art.5. Are calitatea de elev orice persoană indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă care este înscrisă şi participă la activităţile şcolare şi extraşcolare.

Art.6. Calitatea de elev se exercită prin frecvenţa cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în cadrul şcolii.

Art.7. Încetarea exercitării calităţii de elev se poate realiza în următoarele situaţii:

a)      în cazul exmatriculării;

b)      la cererea scrisă a elevului (a părinţilor sau a ocrotitorilor legali, dacă elevii sunt minori). În acest caz elevii se consideră retraşi.

c)        

Art.8. Elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborat pe baza Legii Educaţiei Naţiuonale nr.1/2011.

Art.9.

 1. Elevii beneficiază de învăţământ obligatoriu gratuit. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică de care dispune şcoala. Pentru unele activităţi se pot percepe taxe şi contribuţii potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
 2. Elevii pot beneficia de burse şi de credite pentru studii acordate de bănci. Statul îi sprijină material, cu precădere pe cei care obţin rezultate foarte bune la învăţătură sau în activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară. Se acordă următoarele tipuri de burse (în limita locurilor aprobate de ISJ Iaşi):

a)      bursă de merit – elevilor cu medii între 9,80 şi 10 (procentual, conform legii);

b)      bursă de merit – elevilor cu medii între 9,80 şi 10 (procentual, conform legii);

c)       bursă de studiu – elevilor cu medii între 9,00 şi 9,79 (procentual, conform legii);

d)      bursă specială – elevilor cu situaţie materială precară (pe baza documentelor corespunzătoare);

 1. Elevii pot beneficia de suport financiar din surse extrabugetare ale şcolii (agenţi economici sau sponsori).
 2. Elevii pot fi evidenţiaţi şi pot primi premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la învăţătură precum şi în alte activităţi sau pentru atitudinea civică exemplară. Premiile se acordă la sfârşitul anului şcolar elevilor care au obţinut primele 3 medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9,00, în urma recomandării consiliului profesoral şi cu aprobarea consiliului de administraţie. Pentru următoarele medii până la 9,00 sau următoarele medii, în funcţie de ierarhia mediilor pe clasă se acordă menţiune.
 3. Atât la învăţământul primar cât şi la cel gimnazial se acordă elevilor diplome. Învăţătorii/diriginţii vor înainta referate scrise conducerii şcolii, care se vor înregistra la serviciul secretariat, în care vor solicita numărul şi tipul diplomelor necesare.
 4. Pentru acordarea premiilor şi menţiunilor este obligatorie media 10 la purtare.
 5. Pot fi recompensaţi cu premii:

a)      elevii care s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

b)      elevii care au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri şi alte activităţi extraşcolare;

c)       elevii care s-au remarcat printr-o înaltă ţinută morală şi civică;

d)      elevii care au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar;

 1. Elevii care se evidenţiază în activităţi extracurriculare pot primi alte tipuri de recompense care sunt stabilite de către consiliul de administraţie.
 2. Pe parcursul învăţământului obligatoriu, elevii primesc gratuit manuale.
 3. În timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă medicală şi psihopedagogică gratuită.
 4. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus pentru transportul CFR., pentru transportul în comun, precum şi la spectacole, muzee şi manifestări cultural-sportive, pe baza carnetului de elevi vizat în fiecare an.

Art.10. Elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare organizate de şcoală cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare şi cu aprobarea dirigintelui şi a directorului.

Art.11. În şcoală este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii precum şi libertatea de asociere în cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director. Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală numai cu aprobarea directorului. Aprobarea va fi condiţionată de existenţa unor garanţii scrise privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor de către organizatori.

Art.12. În cazul în care conţinutul şi forma revistelor sau conţinutul activităţilor contravin legislaţiei în vigoare, directorul poate suspenda sau interzice activitatea cercului respectiv, a serbării sau de editare a revistei.

Art.13. Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani de studiu într-un singur an şcolar, conform metodologiei elaborate de MECTS.

Art.14. La nivelul şcolii se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

Art.15. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu (parte a regulamentului intern) şi îşi desemnează reprezentantul în consiliul de administraţie.

Art.16. Consiliul elevilor poate propune conducerii măsuri pentru rezolvarea doleanţelor elevilor pe care îi reprezintă.

Art.17. Organizarea şi funcţionarea consiliului elevilor este reglementată în Anexa 2.

Art.18.

 1. Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile. În situaţia absentării din motive de sănătate sant obligaţi ca în termen de 7 zile de la revenirea in şcoală să prezinte adeverinţă medicală vizată de către medicul şcolii.
 2. Pentru alte situaţii, motivarea absentelor se efectuează pe baza unei cereri scrise de părintele/tutorele legal al elevului, adresata directorului si aprobata de acesta, in urma consultării cu dirigintele/ învăţătorul clasei, pentru 5 zile/ semestru.

Art.19. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată in ceea ce priveşte exprimarea, gestica, mimica etc. atât în şcoală cât şi în afara ei, trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulile de circulaţie şi cele cu privire la protejarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului.

Art.20. Elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a utiliza manualele şi materialele recomandate de profesorii de specialitate şi de a îndeplini toate sarcinile propuse de aceştia referitoare la procesul de instructiv-educativ.

Art.21.

 1. Elevii au obligaţia de a intra la clasă în momentul în care aud soneria de intrare la oră, aşteptând în linişte intrarea profesorului.
 2. În timpul orelor de curs trebuie să păstreze liniştea şi ordinea, răspunzând doar la solicitarea profesorului sau intervenind doar dacă respectă regulile unui dialog eficient, fiind respectoşi în adresare atât de profesori, cât şi faţă de ceilalţi elevi.
 3. Este interzis elevilor să utilizeze în timpul orelor calculatoare, laptop-uri (cu excepţia situaţiilor în care utilizarea lor apare ca sarcină impusă de profesor), telefoane mobile, precum şi să mestece gumă.

Art.22. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

Art.23. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat, trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. De asemenea trebuie să utilizeze cu grijă materialele grafice primite ca suport informativ în cadrul anumitor activităţi didactice.

Art.24. Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform programării, neavând dreptul de a schimba ziua decât în situaţii excepţionale. Elevul efectuează o singură dată serviciul pe şcoală, având atribuţiile anexate prezentului document.

Art.25. Elevii au obligaţia de a-şi respecta colegii, personalul didactic şi nedidactic al şcolii, precum şi persoanele acreditate de conducerea şcolii să desfăşoare activităţi în incinta şcolii.

Art. 26.

 1. Elevii au obligaţia de a purta la orele de curs uniformă compusă din pantaloni/fustă, sarafan bleumarin/negru şi cămaşă/bluză/tricou alb/bleu.
 2. Este cu desăvârşire interzis elevilor să vină la şcoală cu piercing-uri, tunsori extravagante sau accesorii (bijuterii, lanţuri etc.) stridente.
 3. În cazul abaterilor, vor fi aplicate progresiv sancţiunile prevăzute de prezentul regulament şi de legislaţia în vigoare.

Art.27. Părinţii au obligaţia să ţină permanent legătura cu şcoala pentru a fi la curent cu situaţia şcolară, cu prezenţa şi comportamentul copiilor în şcoală. Această legătură cu şcoala se realizează prin:

a)      prezenţa la şedinţe cu părinţii pe clasă şi pe şcoală;

b)      prezenţa la cel puţin o consultaţie pe lună cu dirigintele copilului;

c)       prezenţa la şcoală în urma solicitării serviciului secretariat, a dirigintelui sau a directorului.

Art.28. Le este interzis elevilor:

a)      să distrugă documentele (cataloage, foi matricole, carnete de note, carnete de alocaţie, legitimaţii etc.);

b)      să falsifice înscrisurile din documentele şcolare (note, absente, semnătura profesorului şi a părintelui);

c)       să comercializeze şi să falsifice adeverinţele medicale;

d)      să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii sau să murdărească sala de clasă;

e)      să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, cultivă violenţa şi intoleranţa;

f)       să deţină şi să consume în şcoală băuturi alcoolice, substanţe etnobotanice, droguri, ţigări sau să participe la jocuri de noroc;

g)      să introducă şi să folosească în şcoală orice tip de arme sau alte instrumente (muniţie, petarde, pocnitori, arme albe, spray paralizant, gaze lacrimogene, prafuri de orice natură etc.) care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;

h)      să pătrundă în curtea şcolii cu role, adidas cu role, animale, scutere sau cu skateboard;

i)        să introducă şi să difuzeze în şcoală materiale având caracter obscen sau pornografic;

j)        să organizeze activităţi de propagandă politică şi prozelitism religios;

k)      să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ şi de frecvenţă la cursuri;

l)        să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

m)    să aducă în şcoală persoane străine fără aprobarea dirigintelui, a profesorului de serviciu sau a directorului;

n)      să comercializeze diferite obiecte sau bunuri de folosinţă personală;

 • o)      să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul şcolii;

p)      să atenteze la integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane cu care intră în conflict (prin agresivitate verbală, prin violenţă fizică etc.);

q)      să circule pe holul principal al şcolii;

r)       să alerge şi să manifeste zgomotos sau indecent în timpul pauzelor, în clasă şi pe culoare;

s)       să folosească aparate foto sau camere de filmat/înregistrat fără acordul cadrelor didactice sau al conducerii şcolii;

t)       să părăsească unitatea şcolară în timpul orelor de curs cu excepţia situaţiilor speciale (de sănătate sau familie) însoţit de avizul profesorului de serviciu şi după consultarea familiei.

Art.29. La orele de educaţie fizică:

a)      elevii care nu au echipamentul sportiv la oră vor primi absenţă nemotivată în calalog;

b)      elevii scutiţi de efort fizic anual sau semestrial vor aduce adeverinţă medicală de la la medicul specialist;

c)       elevii scutiţi medical pentru un semestru/anual pot absenta de la ora de educaţie fizică din cursul zilei dacă este prima sau ultima oră cu acordul scris al conducerii şcolii şi al părintelui sau tutorelui, cu specificaţia că acesta răspunde de siguranţa elevului pe parcursul orei respective;

d)      elevii apţi pentru a participa la ora de educaţie fizică vor prezenta profesorului de educaţie fizică în cel mult 5 zile de la începerea cursurilor adeverinţa de la medicul de familie cu specificaţia „Apt pentru efort fizic în anul şcolar 2012-2013”.

Art.30. Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare şi regulamentelor şcolare vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor cu:

a)      observaţia individuală (efectuată de diriginte sau director şi nu atrage alte măsuri disciplinare);

b)      mustrarea în faţa clasei sau în faţa consiliului clasei şi/sau în faţa consiliului profesoral în prezenţa părintelui (efectuată de diriginte sau director însoţită de scăderea notei la purtare);

c)       mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei; (se înregistrează în catalogul clasei, se consemnează în raportul consiliului clasei şi va fi prezentată consiliului profesoral la sfârşitul semestrului. Aplicarea sancţiunii se va face de consiliul clasei sau director şi va fi însoţită de scăderea notei la purtare);

d)      retragerea temporară sau definitivă a bursei; (aplicarea sancţiunii este efectuată de director şi este însoţită de scăderea notei la purtare);

e)      eliminarea de la cursuri pentru o perioadă de 3 – 5 zile, activitatea din clasă fiind substituită cu o activitate în folosul şcolii (se consemnează în catalog; aplicarea va fi făcută de director, şi este însoţită de scăderea notei la purtare); absenţele se motivează dacă elevul participă la aceste activităţi; dacă elevul căruia i s-a aplicat una din sancţiunile menţionate dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului, prevederea privind scăderea notei la purtare se poate anula, decizia fiind luată de cel care a aplicat-o (diriginte, consiliul clasei, director, consiliul profesoral);

f)       mutarea disciplinară la o clasă paralelă; în acest caz se întocmeşte o comunicare adresată părinţilor, semnată de diriginte şi director, înregistrată în registrul de evidenţă al elevilor, în catalogul clasei şi în registru matricol; se consemnează în raportul consiliului clasei; se înmânează personal părinţilor, sub semnătură, de către diriginte; aplicarea va fi făcută de director, se scade nota la purtare;

g)      scăderea notei la purtare astfel:

–          un punct pentru 30 absenţe nemotivate sau 25% din absenţele la un obiect şi se înştiinţează părinţii;

–          două puncte pentru 60 de absenţe şi se va lua legătura cu familia;

–          trei puncte pentru 90 de absenţe nemotivate şi va primi şi un preaviz de exmatriculare pe care îl vor semna părinţii;

h)      exmatricularea cu drept de înscriere în anul următor pentru 120 de absenţe nemotivate;

i)        exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de înscriere pentru o perioadă de timp sau pentru totdeauna, ca urmare a unor abateri deosebit de grave, însoţită de scăderea notei la purtare sub 6 (aplicarea sancţiunii şi durata ei se fac de către METCS la propunerea motivată a Consiliului profesoral sau a directorului; sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale ale Consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţa a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

Art.31. Elevii care deteriorează bunurile unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială revine întregii clase. În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

 

 

 

 

CAPITOLUL V

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR

 

Art.32. În cadrul Şcolii „Colonel Constantin Langa” se constituie comitetul de părinţi al clasei şi consiliul reprezentativ al părinţilor.

Art.33. La începutul fiecărui an şcolar, până cel târziu în a doua săptămână de la începerea cursurilor, diriginţii/învăţătorii au obligaţia de a desfăşura adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii comitetelor de părinţi pe clase. Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă.

Art.34. Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală  a părinţilor elevilor clasei. El se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri. Acest comitet reprezintă interesele elevilor şi ale părinţilor în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.

Art.35. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

a)      sprijină conducerea şcolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;

b)      ajută şcoala şi diriginţii în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

c)       sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

d)      are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor clasei;

e)      atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

Art.36. Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii în conducerea şcolii.

Art.37. În prima adunare generală a consiliului reprezentativ al părinţilor se alege comitetul reprezentativ al părinţilor, format din preşedinte, vicepreşedinte şi alţi 3 membri.

Art.38. Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentaţii săi în consiliul de administraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de invitaţi, la şedinţele consiliului profesoral.

Art.39. Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comisia de cenzori prezintă anual, spre aprobare, adunării generale a părinţilor activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar anterior.

Art.40. Atribuţiile consiliului reprezentativ al părinţilor sunt următoarele:

a)      sprijină conducerea şcolii în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente;

b)      susţine şcoala în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională;

c)       susţine conducerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;

d)      susţine şcoala în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale.

Art.41. Şcoala „Colonel Constantin Langa” încheie la clasele de început de ciclu, până cel târziu în a doua săptămână de la începerea cursurilor, acordul de parteneriat pentru educaţie cu beneficiarul direct (elevul) şi cu beneficiarul indirect (părinte/reprezentantul legal) pe durata şcolarizării elevului. Acordul de parteneriat pentru educaţie este descris de Anexa 4 şi se întocmeşte în 3 exemplare.

Art.42. Părinţii nu au dreptul să intre în perimetrul sau clădirea şcolii în scopul agresării elevilor. Pentru evitarea unor situaţii conflictuale, părinţii au acces numai în sectorul secretariat-cancelarie. În celelalte zone părinţii au acces numai cu acordul profesorului diriginte/învăţătorului sau a conducerii şcolii.

Art.43. La intrarea în clădirea şcolii, părinţii au obligaţia să se legitimeze şi să dea informaţii referitoare la scopul şi durata prezenţei în şcoală atât elevului de serviciu, cât şi profesorului de serviciu pe şcoală.

 

 

CAPITOLUL VI

 

PROTECŢIA MUNCII, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 

Art.44.

 1. Conducerea unităţii se obligă să ia măsuri privind protecţia muncii salariaţilor, având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă.
 2. In vederea menţinerii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, conducerea instituţiei va asigura următoarele standarde minime:

– amenajarea ergonomică a locului de muncă;

– asigurarea condiţiilor de mediu – iluminat, microclimat, în spaţiile în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ,birouri,etc., aerisire, igienizare periodică, reparaţii;

– asigurarea tuturor materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ;

– amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă, vestiare, grupuri sanitare;

 1. Conducerea unităţii poate apela la persoane sau servicii exterioare, specializate în domeniu; măsurile de securitate şi sănătate în muncă nu vor determina obligaţii financiare pentru salariaţi.
 2. În cadrul propriilor responsabilităţi conducerea unităţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
 3. Prin decizia directorului se constituie compartimentul de securitatea muncii , condus de responsabilul cu protecţia muncii.
 4. Conducerea unităţii asigură accesul salariaţilor la medicul de medicina muncii, în condiţiile legii.
 5. Periodic, prin compartimentul de securitate a muncii, se asigură instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea se va realiza obligatoriu în cazul noilor angajaţi, a celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi a celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.
 6. Locurile de muncă sunt organizate astfel încât să se garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.
 7. Conducerea instituţiei va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protecţie, materiale igienico-sanitare şi instruirea salariaţilor cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă.

 

 

CAPITOLUL VII

 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII

 

Art.45.

 1. În cadrul raporturilor de muncă şi protecţie socială se interzice şi se sancţionează orice comportament activ sau pasiv care prin efectele lui generează deosebiri, excluderi, restricţii sau preferinţe, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, sex sau orientare sexuală, categorie socială sau apartenenţă la o categorie defavorizată, manifestată în următoarele domenii:

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; unicul criteriu ce va avea pondere în selecţie va fi cel de profesionalism/ calitate.

b) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;

c) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau salariului;

d) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;

e) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;

f) aplicarea sancţiunilor disciplinare;

g) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta.

 1. Conducerea unităţii se obligă să asigure egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă; în acest scop, este interzisă orice formă de discriminare prin utilizarea unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă.
 2. Constituie discriminare după criteriul sex, hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană, la locul de muncă sau în alt loc unde aceasta îşi desfăşoară activitatea.
 3. Comiterea acţiunilor de discriminare se sancţionează disciplinar.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 

CIRCUITUL ACTELOR ŞI DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIE

 

Art.46. Actele, documentele şi lucrările instituţiei pot purta denumirile de: decizii, dispoziţii, note de serviciu, adrese de înştiinţare, etc.

Art.47. Deciziile sunt elaborate de către compartimentul secretariat, sunt transmise spre aprobare şi semnare directorului unităţii, fiind difuzate prin intermediul registraturii instituţiei. Originalul se păstrează la registratură, în registrul special cu această destinaţie.

Art.48. Notele de serviciu de la director/director adjunct, precum şi între serviciile din instituţie – se comunică celor interesaţi, prin intermediul registraturii. Orice document adresat altor instituţii sau foruri superioare, se va efectua numai prin registratura/secretariatul instituţiei.

Art.49. Documentele şi lucrările – altele decât deciziile de imputare – expediate din instituţie, se înaintează spre aprobare şi semnare directorului, de către şefii serviciilor de specialitate, respectiv de către şefii de comisii metodice. Actul sau adresa se redactează în atâtea exemplare originale câţi destinatari sunt, plus un exemplar care se va păstra la serviciul/comisia respectivă, purtând la final calitatea, numele şi prenumele persoanei care l-a întocmit.

Art.50. Toate documentele de provenienţă externă, primite prin registratură sunt înaintate directorului pentru rezoluţie şi repartiţie către compartimentele delegate cu soluţionarea lor; regula se aplică indiferent de destinatarul actului respectiv. Documentele sunt distribuite prin intermediul registraturii, cu rezoluţia directorului.

Art.51. După rezolvarea cererii sau actului de către serviciul/compartimentul delegat în acest scop, se înaintează prin grija secretariatului spre aprobare şi semnare.

Art.52. În cazul absenţei directorului sau în cazul imposibilităţii de exercitare a acestor atribuţii din diverse motive – altele decât cele de incompatibilitate – au drept de semnătură directorii adjuncţi cărora li s-a delegat această autoritate, statuată expres prin dispoziţie scrisă a directorului.

Art.53. Circuitul actelor şi documentelor contabile în instituţie se face în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1850/2004.

Art.54. Procedura de soluţionare a cererilor şi petiţiilor adresate instituţiei,se va face în conformitate cu prevederile O.G.nr.27/2002 şi Legii nr.544/2001.

 

 

 

CAPITOLUL IX

 

TIMPUL DE LUCRU ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

 

Art.55. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 ore pe săptămână, pentru personalul nedidactic, iar pentru personalul didactic potrivit dispoziţiilor legale referitoare la normarea activităţii didactice. Durata maximă legală a timpului de lucru nu poate depăşi 48 de ore

săptămânal, inclusiv orele suplimentare.

Art.56. Modul de organizare a lucrului se face în funcţie de interesele serviciului într-un schimb , cu excepţia unor locuri de muncă şi categorii de personal unde activitatea se desfăşoară în schimburi, conform dispoziţiilor specifice care reglementează această problemă.

Art.57. Salariatele, mame ale nou-născuţilor care solicită revenirea în activitate în perioada legală de 2 ani pentru creşterea şi îngrijirea copilului, au dreptul pentru alăptare la pauze de max.2 ore pe zi care pot fi înlocuite la cerere cu reducerea programului de lucru , de la 8 ore la 6 ore pe zi .

Art.58. În situaţii deosebite, când împrejurările impun, programul de lucru poate fi modificat sau prelungit fără a depăşi 48 de ore pe săptămână. Orele prestate peste programul de lucru se compensează cu ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora sau în cazul în care compensarea nu este posibilă, prin adăugarea unui spor la salariul corespunzător duratei muncii suplimentare prestate; sporul pentru munca suplimentară este stabilit în cadrul contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. În cazul când la unele compartimente este necesar să se efectueze ore

suplimentare, se va obţine în prealabil aprobarea conducerii .

Art.59. Programul de lucru al personalului administrativ din unitate se desfăşoară astfel:

Compartimentul secretariat 8-16
Compartimentul contabilitate 8-16
Bibliotecar 12-14
Îngrijitori 6-14

 

La începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană încadrată în muncă este obligată să semneze condica de prezenţă. Orice înscriere neadevărată în condica de prezenţă şi dovedită, atrage după sine sancţiune disciplinară. Personalul didactic va consemna activitatea sa în condica pentru evidenţa activităţii didactice. În cadrul programului de lucru, salariaţii au drept la o pauză de masă de 15 minute, inclusă în durata zilnică normală a timpului de lucru.

Art.60. Accesul în unitate se face pe bază de legitimaţie în timpul programului(7-21 de luni până vineri) iar în afara orelor de program accesul poate avea loc numai cu aprobarea scrisă a conducerii unităţii.

Art.61. Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbătă şi duminica.

În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau după caz, al reprezentanţilor salariaţilor. Salariaţii care desfăşoară activităţi în zilele de sâmbătă şi/sau duminică, au dreptul la dublul compensaţiei în bani, prevăzută pentru ore suplimentare. Programarea concediilor de odihnă se face centralizat la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor de către conducerea unităţii prin decizie, conform art.9.din H.G. nr.250/1993.

Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă,astfel:

– până la 5 ani vechime: 21 de zile lucrătoare;                                                   

– între 5 şi 15 ani vechime: 24 de zile lucrătoare;

– peste 15 ani vechime: 28 de zile lucrătoare.

Personalul didactic auxiliar beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii.

Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă 78 de zile calendaristice, iar acestea se corelează cu vacanţele elevilor.

Cadrele didactice suplinitoare necalificate şi pensionarii care au contract de muncă pe perioadă determinată şi sunt încadraţi începând cu data de 15 septembrie, beneficiază de 6,5 zile calendaristice de concediu de odihnă calculat pentru fiecare lună integral lucrată.

Art.62. (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

a) 1 şi 2 ianuarie;

b) prima şi a doua zi de Paşte;

c) 1 mai;

d) 1 Decembrie;

e) prima şi a doua zi de Crăciun;

f) a doua zi de Rusalii;

g) 15 august (Sfânta Maria);

h) 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora;

Art.63. Personalul de pază desfăşoară muncă de noapte. Este considerată muncă de noapte munca prestată între orele 22,00 şi 6,00.

Art.64. (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se include în durata concediului de odihnă.

Evenimentele familiale deosebite pentru care se acordă zile libere plătite,sunt :

a) cãsãtoria salariatului – 5 zile;

b) naşterea sau cãsãtoria unui copil – 3 zile;

c) decesul soţului sau al unei rude de pânã la gradul II a salariatului, socrilor – 3 zile;

d) schimbarea locului de muncã cu schimbarea de reşedinţã – 5 zile;

e) donatorii de sânge – conform legii.

(2) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la 30 de zile lucrătoare, concedii fără plată, acordate de conducătorul instituţiei.

Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plată, pentru rezolvarea unor situaţii personale sau pentru specializare, în condiţiile legii învăţământului.

 

 

CAPITOLUL X

 

SALARIUL ŞI RECOMPENSELE

 

Art.65. (1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Plata drepturilor salariale în unitate se face în data de 10 a fiecărei luni.

(2) Persoanelor încadrate în muncă care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţiuni sarcinile ce le revin, li se acordă, sau după caz, pot fi propuse să li se acorde, potrivit dispoziţiilor legale, următoarele recompense :

a) salariu de merit de până la 15 % din salariul de bază ( art.4. alin.2,3 din H.G. nr.281/1993 ) ;

b) premii şi alte recompense materiale ; art.13,14,15,16,25 din H.G. nr.281/1993 ;

c) alte recompense ( diplome de onoare, titluri distinctive, înscris în cartea de onoare etc.)

Art.66 (1) Personalul didactic titular cu rezultate excelente in activitatea didactica, educativa si stiintifica poate primi decoratii, ordine, medalii, titluri, precum si premii, potrivit legii.

(2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:

a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler si Ofiter; ordinul se acorda personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler si Ofiter; ordinul se acorda personalului didactic si de cercetare din invatamantul superior;

c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acorda cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebita in invatamant.

Art. 67. In afara distinctiilor prevazute la art. 27, ministrul invatamantului este autorizat sa acorde personalului didactic si de cercetare din invatamant urmatoarele distinctii si premii:

a) Adresa de multumire publica;

b) Diploma Gheorghe Lazar, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui premiu de 20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni; diploma se acorda personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

c) Diploma Titu Maiorescu, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui premiu de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni; diploma se acorda personalului didactic si de cercetare din invatamantul superior;

d) Diploma Alexandru Rosetti, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui premiu de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni; diploma se acorda bibliotecarilor din invatamantul superior;

e) Diploma de excelenta se acorda cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebita in invatamant; diploma este insotita de un premiu de 20% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni.

Art. 68. Distinctiile si premiile prevazute la art. 28 din prezenta lege se acorda in baza unui regulament aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI

 

SANCŢIUNI DISCIPLINARE

 

Art.69. Nerespectarea obligaţiilor de muncă stabilite prin codul muncii, contractul colectiv de muncă la nivel naţional, de ramură şi a celui la nivelul instituţiei, contractul individual sau regulamentul intern, a normelor de comportare sau încălcarea ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abateri disciplinare sancţionate ca atare, indiferent de funcţia pe care o are persoana care a săvârşit-o .

Art.70. (1)Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului nedidactic în caz de abateri disciplinare sunt potrivit art.264 din Codul muncii, următoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului, corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi, după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. Orice sancţiune disciplinară, atrage după sine retragerea sau neacordarea salariului de merit pentru anul în curs.

(2) Constituie abateri disciplinare – fără a fi limitative – următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează :

a). acumularea a 5 întârzieri pe lună, se sancţionează cu avertisment scris, iar a 10 întârzieri de la serviciu în cursul unui an, se sancţionează cu reducerea salariului de bază cu 5-10% pe o durată de 1-3 luni.

b). suspendarea contractului individual de muncă în alte situaţii decât cele prevăzute la art.51,lit.a-f din Codul Muncii, se face cu obligaţia înştiinţării angajatorului, printr-o adresă scrisă şi înregistrată la unitate,cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte. Lipsa nemotivată a salariatului mai mult de 3 zile consecutive de la serviciu, atrage desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

c). părăsirea locului de muncă în timpul orelor de program, fără aprobarea şefilor ierarhici, se sancţionează, la sesizarea conducătorului locului de muncă sau a şefilor ierarhici superiori, cu suspendarea contractului individual de muncă pentru ziua respectivă şi neacordarea drepturilor salariale;

d). împiedicarea în orice mod, a altor salariaţi, de a-şi îndeplini în mod normal sarcinile de serviciu,se sancţionează cu avertisment scris;

e). comunicarea unor informaţii (ex. salarii,venituri relizate de o persoană încadrată alta decât încadratul, date din dosarul personal al încadratului) cu caracter confidenţial, se sancţionează cu suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de 5 zile lucrătoare. Aceste informaţii se pot comunica doar persoanelor sau instituţiilor abilitate să primească astfel de informaţii;

f). executarea de lucrări străine în afara sarcinilor de serviciu, în timpul programului de lucru şi folosirea mijloacelor materiale aflate în dotarea unităţii, se sancţionează cu avertisment scris pentru prima abatere şi cu suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de 3 zile lucrătoare, pentru următoarea abatere ;

g). vocabularul licenţios, consumul în timpul programului de băuturi alcoolice sau de substanţe care pot produce dereglări comportamentale, constituie abateri deosebit de grave şi se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

h) furtul, bătaia în unitate, constituie abateri deosebit de grave şi conduc la înştiinţarea organelor de cercetare penală.

(3) Avertismentul, este înştiinţarea scrisă făcută pentru orice abatere disciplinară, sau fapte care aduc sau pot aduce prejudicii de orice natură instituţiei . Prin aplicarea acestei sancţiuni persoana nu este scutită de repararea materială a pagubelor produse .

(4) Sancţiunea reducerii salariului ori retrogradarea din funcţie se va aplica în cazul săvârşirii de către salariat a unor abateri disciplinare repetate sau grave .

(5) Desfacerea disciplinară a contractului de muncă, este sancţiunea cea mai gravă care se aplică salariatului, în situaţiile în care salariatul fie încalcă sistematic obligaţiile ce-i revin potrivit contractului de muncă şi/sau potrivit regulamentului intern al instituţiei, fie săvârşeste o abatere de o gravitate deosebită.

(6) Sancţiunea disciplinară se stabileşte de angajator, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, avându-se în vedere: împrejurările în care a fost săvârşită fapta, gradul de vinovăţie a salariatului, consecinţele abaterii disciplinare, comportarea generală în serviciu a salariatului, eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către aceasta, precum şi de urmările abaterii .

(7) În caz de săvârşire a abaterii în formă continuată, se vor aplica sancţiunile prevăzute la art. 31 în formă graduală.

(8) Sancţiunea disciplinară, cu excepţia avertismentului scris, se aplică numai după cercetarea disciplinară prealabilă a faptei, ascultându-se persoana vizată şi verificându-se susţinerile făcute de aceasta în apărare. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului fără un motiv obiectiv la convocarea solicitată, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. În cursul cercetării disciplinare prealabil salariatul are dreptul să fie asistat, la

cererea sa, de către un reprezentant al salariaţilor/sindicatului al cărui membru este.

(9) Sancţiunea disciplinară poate fi stabilită în cel mult 30 de zile de la data când cel în drept să o aplice a luat cunoştinţă de săvârşirea abaterii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei; decizia de sancţionare va trebui să fie comunicată salariatului în scris, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

Art.71. Persoanele din vina cărora sancţiunile nu au fost aplicate în termenele prevăzute mai sus şi s-au prescris, sunt răspunzătoare pentru neaplicarea lor conform normelor legale.

Art.72. (1) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar precum şi cel de conducere, răspund disciplinar, în condiţiile statutului cadrelor didactice, pentru incalcarea indatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.

(2) Sancţiunile ce se pot aplica personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar precum şi cel de conducere, conform Legii nr. 128/1997 art. 116, sunt:

a) observatie scrisa;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare si de control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control;

e) destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant;

f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.

(2) Constituie abateri disciplinare – fără a fi limitative – următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează :

a). acumularea a 5 întârzieri pe lună, se sancţionează cu observaţie scrisă, iar a 10 întârzieri de la serviciu în cursul unui an, se sancţionează cu diminuarea salariului de bază, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 lună.

b). părăsirea locului de muncă în timpul orelor de program, fără aprobarea şefilor ierarhici, se sancţionează, la sesizarea conducătorului locului de muncă sau a şefilor ierarhici superiori, cu neacordarea drepturilor salariale pentru ziua respectivă;

c). împiedicarea în orice mod, a altor salariaţi, de a-şi îndeplini în mod normal sarcinile de serviciu, se sancţionează cu avertisment scris;

d). executarea de lucrări străine de interesul serviciului, în timpul programului de lucru şi folosind dotării instituţiei, se sancţionează cu avertisment pentru prima abatere şi cu diminuarea salariului de bază, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 lună, pentru următoarea abatere ;

e). furtul, bătaia, vocabularul licenţios, consumul în timpul programului de băuturi alcoolice sau de substanţe care pot produce dereglări comportamentale, constituie abateri deosebit de grave şi se sancţionează cu diminuarea salariului de bază, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, cu până la 15%, pe o perioadă de 3 luni.

f) exprimarea, în afara cadrului organizat (sesizare scrisă adresată conducerii, consiliul de administraţie, consiliul profesoral), a unor opinii personale care pot afecta imaginea instituţiei, a oricărui angajat sau demnitatea acestuia, constituie abatere gravă şi se sancţionează avertisment.

g) investigarea sau instigarea unei persone sau a unui grup de persone (angajaţi sau elevi), cu scopul de a încălca reglementările legale în vigoare, se sancţionează prin avertisment.

h) desfăşurarea de activităţi sau acţiuni ce depăşesc sfera competenţelor şi a atribuţiilor specificate în fişa postului, fără aprobarea conducerii, se sancţionează cu avertisment.

i) neefectuarea activităţilor didactice (ca urmare a absenţei nemotivate) specificate în fişa postului, conform orarului unităţii, care nu respectă procedura prezentată în Anexa B, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea salariului în cuantum corespunzător activităţii neefectuate.

(3) În unităţile învăţământului preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie ori ai consiliului profesoral. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare.

(4) Pentru personalul de conducere, propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie al Inspectoratului Şcolar Judeţean. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare.

(5) Sancţiunea disciplinară se aplică numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris, audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in aparare.

(6) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic, personalul didactic auxiliar precum şi cel de conducere se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari.

(7) Comisiile de cercetare sunt numite de consiliul profesoral al unitatii sau de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, pentru conducerile unitatilor direct subordonate

(8) In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, în afara orelor de curs, precum şi de a da declaratii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare.

(9) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii, consemnata in condica de inspectii sau la registratura unitatii.  Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.

(10) Persoanele sanctionate au dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Şcolar, pentru sanctiunile prevazute la art.33 alin.2 lit. a)-c) din prezentul regulament, respectiv art. 116 lit. a)-c) din Legea 128/1997, si la colegiul central de disciplina al Ministerului Educatiei Cercetării şi Tineretului, pentru sanctiunile prevazute la art.33 alin. 2 lit. d)-f) din prezentul regulament, respectiv art. 116 lit. d)-f) din Legea 128/1997.

(11) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare.

(12) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.

Art.73. (1) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de catre autoritatea prevazuta la art. 72 alin. (7), care a numit aceasta comisie.

(2) Sanctiunile prevazute la art. 72 alin.2 lit. a)-c) se comunica celui in cauza, printr-o decizie scrisa, de catre directorul unitatii de invatamant, iar cele de la art. 72 alin.2 lit. d)-f), de catre inspectorul scolar general.

(3) Sanctiunile prevazute la art. 72, aplicate personalului de conducere, se comunica acestuia de autoritatea care a facut numirea în funcţie.

Art.74. (1) În cazul în care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. 72 alin.2 lit. a)-c) poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii, făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui in cauza.

(2) În caz de săvârşire a abaterii în formă continuată, se vor aplica sancţiunile prevăzute la art. 72 în formă graduală.

Art.75. Răspunderea materială a personalului didactic prevazut la art. 72 alin.1 se stabileste potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se fac de catre conducerea unitatii sau a institutiei cu personalitate juridica al carei salariat este cel in cauza, in afara de cazurile cand, prin lege, se dispune altfel.

Art.76. (1) Abaterile disciplinare săvârşite de un salariat în perioada detaşării în altă unitate se sancţionează de conducerea unităţii la care acesta este detaşat.

(2) Abaterile disciplinare săvârşite de un salariat în timpul delegării în altă unitate se sancţionează de către conducerea unităţii care l-a delegat.

 

 

CAPITOLUL XII

 

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR (CERERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII)

 

Art.77. (1) Orice salariat al unităţii poate formula, în scris, cereri, reclamaţii cu privire la încălcarea drepturilor sale sau sesizări însoţie de propuneri de reglare cu privire la anumite aspecte ce vizează activitatea la nivelul instituţiei. Reclamaţiile vor fi înregistrate la secretariatul unităţii.

(2) In termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sesizării sau reclamaţiei la secretariatul unităţii, directorul este obligat să răspundă în scris salariatului.

(3) În cazul în care salariatul nu este satisfăcut de răspunsul primit la nivelul unităţii, se poate adresa organului ierarhic superior – Inspectorul General al ISJ.

(4) Orice salariat care sesizează sau reclamă încălcări ale legii în cadrul unităţii, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie, beneficiază de măsuri privind protecţia sa conform prevederilor legale. Prin avertizare în interes public se înţelege sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

 

 

CAPITOLUL XIII

 

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

 

Art.78. Angajarea personalului unităţii se face în conformitate cu prevederile art.10 şi următoarele din Codul muncii.

Înainte de încheierea contractului unitatea este obligată să ceară persoanei ce urmează să se angajeze următoarele acte:

a) cerere scrisă înregistrată;

b) actele de studii şi stagiu prevăzute în normativele în vigoare (diplomă de bacalaureat, de licenţă, etc. ) în original;

c) buletinul/cartea de identitate în original;

d) nota de lichidare de la unitatea unde a lucrat anterior, în care se va specifica situaţia debitelor sale;

e) avizul medical asupra sănătăţii;

f) recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă iar pentru absolvenţii unei şcoli, recomandare scrisă din partea unităţii de învăţământ absolvite;

g) curriculum vitae;

h) livretul militar, acolo unde este cazul (pentru persoane cu obligaţii militare);

i) orice alte acte cerute de lege pentru ocuparea funcţiei (meserie) în cauză.

Art.79. Personalul didactic, în afară de actele prevăzute la art.36 din prezentul regulament, este obligat să prezinte :

a) foaia matricolă;

b) actele de studii în original (după care se fac copii, specificându-se menţiunea “Conform cu originalul”);

c) memoriul de activitate profesională şi ştiinţifică;

d) alte acte prevăzute de legislaţia în vigoare sau solicitate de conducearea unităţii;

Art.80. (1) Între unitate şi salariat se încheie un contract în formă scrisă, în două exemplare.

(2) Angajarea cadrelor didactice se face cu respectarea prevederilor statutului profesional al acestora iar a personalului administrativ se face pe baza verificării aptitudinilor şi a pregătirii profesionale, prin concurs sau examen, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(3) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 90 de zile pentru funcţiile de conducere.

Art.81. Contractul de muncă individual se întocmeşte în baza contractului colectiv de muncă la nivel naţional, de ramură învăţământ şi a celui la nivelul instituţiei.

Art.82. După încheierea contractului de muncă unitatea este obligată să înmâneze salariatului un exemplar al contractului şi să efectueze înregistrarea în registrul general de evidenţă a salariaţilor .

Art.83. Anterior încheierii sau modificării contractului de muncă unitatea este obligată să informeze salariatul prin formularul tipizat întocmit în acest scop, cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Art.84. Toate modificările aduse ulterior contractului de muncă, pe baza consimţământului părţilor sau ca efect al unei dispoziţii legale ( schimbarea meserie sau funcţiei, în condiţiile legii, suspendarea sau încetarea contractului, cu menţionarea datei şi a temeiului legal al măsurii în cauză), se vor înscrie, prin menţiuni corespunzătoare , în dosarul personal şi se vor comunica persoanei în cauză, prin decizia directorului.

Art.85. La solicitarea salariatului, unitatea este obligată să-i elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă şi specialitate.

La cererea salariatului unitatea este obligată să-i elibereze şi o recomandare cuprinzând caracterizarea activităţii sale profesionale.

 

 

CAPITOLUL XIV

 

ALTE PREVEDERI

 

Conform prevederilor OUG nr.96/2003

Art.86. (1) Salariatele gravide, cele care au născut recent şi cele care alăptează prevăzute în OUG nr.96/2003 – denumite în continuare salariate – au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în ordonanţa de urgenţă, cu excepţia celor prevăzute la art. 44, 45, 57, 62 şi 64.

Art.87. Unitatea are obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:

a) să prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;

b) salariatele să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.

Art.88. (1) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în Anexa A, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor, în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.

(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către unitate, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.

Art.89. (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care unitatea a fost anunţată în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.86, aceasta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.

(2) De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncă vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art.90. Unitatea are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Art.91. În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.86 şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, unitatea este obligată să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Art.92. (1) În cazul în care unitatea, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 88, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:

a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariatele gravide;

b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au născut recent şi cele care alăptează în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.

Art.93. În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Art.94. Salariatele gravide şi cele care alăptează nu pot fi obligate de către unitate să realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţi sau condiţii de muncă prevăzute la lit. a) şi b) din Anexa B.

Art.95. Unitatea are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.

Art.96. (1) Unitatea este obligată să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.

(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.

(3) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al unităţii.

(4) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

Art.97. (1) Salariatele nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte.

(2) În cazul în care sănătatea salariatelor este afectată de munca de noapte, Unitatea este obligată ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.

(3) Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte.

(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal.

Art.98. (1) Salariatele nu pot desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau penibil.

(2) În cazul în care o salariată care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau penibil , angajatorul are obligaţia să o transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.

(3) Denumirea şi enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau penibil la care face referire alin. (1) sunt stabilite în normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art.99. (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

a) salariatei , din motive care au legătură directă cu starea sa;

b) salariatei care se află în concediul de risc maternal;

c) salariatei care se află în concediul de maternitate;

d) salariatei care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;

e) salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.

(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) lit. b) – e) se extinde o singură dată cu până la 6 luni, după revenirea salariatei în unitate.

(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierilor pe motive economice ce rezultă din desfiinţarea postului ocupat de salariată, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării angajatorului, în condiţiile legii.

(4) Prevederile alin. (1) lit. d) şi e) şi ale alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi salariaţilor bărbaţi aflaţi în situaţiile respective.

Art.100. (1) Salariatele prevăzute la art. 99 alin. (1), ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii.

(2) Acţiunea în justiţie a salariatei prevăzute la alin. (1) este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

Art.101. În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.

Art.102. (1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată prevăzută la art. 14 are obligaţia ca, în termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate, precum şi inspectoratului teritorial de muncă.

(2) Copia deciziei se însoţeşte de copiile documentelor justificative pentru măsura luată.

Art.103. (1) Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în OUG nr.96/2003 constituie contravenţii şi se sancţionează ca atare.

 

ANEXA A.

Lista minimală a agenţilor, procedeelor şi condiţiilor de muncă susceptibile să prezinte un risc specific de expunere

A. Agenţi

1. Agenţi fizici, consideraţi ca agenţi cauzali pentru leziuni ale foetusului şi/sau dezlipirea de placentă, în special:

a) şocuri, vibraţii sau mişcări bruşte;

b) manipularea manuală de mase grele, implicând riscuri în special la nivelul coloanei vertebrale dorsolombare;

c) zgomot;

d) radiaţii ionizante;

e) radiaţii neionizante;

f) ambianţe termice extreme, reci sau calde;

g) mişcări şi poziţii de muncă, deplasări (fie în interiorul, fie în exteriorul unităţii), oboseală mentală, fizică, alte eforturi fizice legate de activitatea salariatelor.

2. Agenţi biologici

Agenţii biologici din grupele de risc 2, 3 şi 4, definite astfel conform legislaţiei în vigoare, în măsura în care se cunoaşte că aceşti agenţi sau măsurile terapeutice cerute de existenţa lor pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu figurează la agenţi chimici din normele generale de protecţie a muncii; în Anexa B.

3. Agenţi chimici

Următorii agenţi chimici, în măsura în care se ştie că pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu figurează în Anexa B:

a) agenţii cancerigeni şi/sau mutageni, în măsura în care nu sunt menţionaţi în listele de valori limită de expunere profesională la agenţi chimici şi pulberi din normele generale de protecţie a muncii şi în măsura în care nu figurează în Anexa B;

b) agenţii chimici prevăzuţi în lista de valori limită de expunere profesională

c) mercurul şi derivaţii săi;

d) medicamentele antimitotice;

e) monoxidul de carbon;

f) agenţii chimici periculoşi cu cale de absorbţie cutanată.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XV

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.104. Regulamentul Intern se aplică personalului unităţii de toate categoriile, salariat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, celor care lucrează ca detaşaţi.

Cei care lucrează ca delegaţi ai unei alte instituţii sau unităţi sunt obligaţi să respecte, pe lângă disciplina muncii în unitatea care i-a delegat şi regulile de disciplină specifice locului de mună unde îşi desfăşoară activitatea pe timpul delegării.

Prezentul regulament va fi prelucrat de către conducătorii departamentelor cu tot personalul subordonat, iar noilor salariaţi li se va aduce la cunoştinţă în momentul angajării.

Art.105. Prezentul regulament intern al Scoala “Colonel C. Langa” Miroslava, a fost aprobat în şedinţa Consiliului profesoral din data de 05.09.2012

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. MARIA  URSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1. Atribuţiile învăţătorului/profesorului de serviciu pe şcoală

 

 

 

Învăţătorul/ profesorul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii:

 

(a) Se va prezenta la programul de serviciu între orele 7,40-13,30.

 

(b) Verifică prezenţa elevului de serviciu.

 

(c) Verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură supravegherea claselor de la care lipsesc învăţătorii/profesorii.

 

(d) Asigură intonarea imnului înainte de începerea orelor de curs.

 

(e) Asigură intrarea la ore a profesorilor şi a elevilor.

 

(f) Verifică ordinea şi disciplina în timpul pauzelor.

 

(g) Controlează în pauze activitatea elevului de serviciu.

 

(h) Interzice ieşirea elevilor în afara şcolii pentru interese personale. Poate învoi elevii să iasă din incinta unităţii în timpul orelor în cazuri excepţionale (de sănătate sau familie) după consultarea telefonică sau verbală a familiei.

 

(i) Asigură semnarea condicii de prezenţă de către toate cadrele didactice.

 

(j) Predă cataloagele profesorului din tura următoare şi consemnează acest lucru în procesul verbal.

 

(k) Consemnează în procesul verbal profesorii absenţi sau profesorii care întârzie.

 

(l) Consemnează în procesul verbal eventualele abateri disciplinare ale elevilor şi/sau stricăciunile din sălile de clasă.

 

(m) Informează în mod operativ directorul despre problemele deosebite apărute pe durata zilei şi să le consemneze în procesul verbal.

 

(n) Asigură desfăşurarea tuturor orelor în sălile în care au fost repartizate.

 

(o) Controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie.

 

(p) În cazul în care profesorul din tura următoare nu se prezintă, anunţă directorul.

 

(q) La sfârşitul zilei verifică existenţa cataloagelor, a condicilor de prezenţă, a tuturor obiectelor din inventarul cancelariei (calculator, imprimantă, etc.).

 

(r) Predă serviciului secretariat împreună cu cheia de la dulapul de cataloage şi menţionează orice neregulă în procesul verbal

 

(s) Semnalează orice neregulă apărută în activitatea şcolii în momentul preluării serviciului.

 

(t) Anunţă profesorul responsabil cu organizarea serviciului pe şcoală în cazul imposibilităţii efectuării serviciului cu cel puţin două zile înainte, pentru a fi înlocuit.

 

 

 

Director,

Prof. Maria URSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2. Atribuţiile elevului de serviciu pe şcoală

 

 

 

Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii:

 

(a) Se va prezenta la programul de serviciu între orele 7,40-13,30.

 

(b) Va rămâne în şcoală în holul de la intrarea profesorilor.

 

(c) Va purta ecusonul special ştampilat de direcţiune pentru a putea fi recunoscut.

 

(d) Legitimează orice persoană străină de şcoală, consemnând în caietul de evidenţă a persoanelor care intră în şcoală datele personale.

 

(e) Asigură creta la solicitarea elevilor de serviciu pe clase.

 

(f) Însoţeşte persoanele străine în şcoală.

 

(g) Nu va permite intrarea în şcoală a elevilor altor şcoli.

 

(h) Nu permite accesul elevilor în cancelarie.

 

(i) Nu va permite intrarea sau ieşirea elevilor din şcoală în timpul orelor.

 

(j) Colaborează cu profesorul de serviciu, având obligaţia de a semnala acestuia, sau oricărui alt profesor şi direcţiunii sau oricărui angajat din personalul nedidactic al şcolii orice incident apărut în desfăşurarea programului (inclusiv distrugerea unui bun material, sancţionarea elevilor pe holuri în timpul orelor, la toaletă etc.).

 

(k) Va suna la începutul şi sfârşitul recreaţiilor după orarul stabilit.

 

(l) Consemnează zilnic numărul elevilor absenţi de la fiecare clasă.

 

(m) Răspunde solicitărilor din partea profesorului de serviciu, a celorlalţi profesori şi învăţători, a secretariatului, contabilităţii şi administraţiei şcolii, a bibliotecii, precum şi a personalului de îngrijire şi pază.

 

(n) Paticipă a teste, lucrări de control, teze care se desfăşoară în timpul programului său de serviciu, după ce anunţă profesorul de serviciu pe şcoală.

 

(o) În cazul în care prezenţa elevului de serviciu este temporar necesară în alte locaţii, anunţă profesorul de serviciu pentru a-i găsi un înlocuitor în perioada de absenţă de la serviciul pe şcoală.

 

(p) Verifică dacă după ultima oră de curs au fost deteriorate bănci, scaune sau alte materiale din fiecare sală de clasă, precum şi dacă sălile au fost lăsate în stare de curăţenie.

 

(q) Nu utilizează telefoane mobile, casetofoane, jocuri sau orice alte mijloace audio-vizuale în timpul serviciului pe şcoală.

 

(r) Predă caietul de evidenţă profesorului de serviciu, după ultima oră de curs.

 

 

 

Director,

Prof. Maria URSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3. Organizarea şi funcţionarea consiliului elevilor

 

 

(1)

Componenţa
  (a) Consiliul elevilor este alcătuit din 2 membri, reprezentanţi ai fiecărei clase din şcoală şi unul al personalului didactic în funcţia de coordonator al activităţilor.
  (b) Dintre membrii săi, consiliul elevilor va alege un secretar pe durata unui semestru.

(2)

Consilieri
  (a) Fiecare clasă va alege 2 consilieri, de regulă o fată şi un băiat, să-i reprezinte în consiliul elevilor timp de un an. Înainte de alegeri se face o scurtă discuţie cu privire la calităţile pe care să le aibă reprezentanţii claselor.
  (b) Alegerile vor avea loc doar o dată pe an, cel târziu în prima săptămână din octombrie.
  (c) Votul va fi secret, iar elevii vor fi singurii responsabili pentru alegerea reprezentanţilor.
  (d) Profesorii nu au drept de vot şi nici nu se pot împotrivi alegerii elevilor.

(3)

Întrunirile
(a) Se desfăşoară în mod regulat, bilunar.
(b) Vor fi prezidate de profesorul – coordonator de proiecte şi programe educative (preşedintele consiliului).
(c) Toţi consilierii trebuie să participe la întruniri.
(d) Problemele ridicate la fiecare întrunire vor fi cunoscute de consilieri ca întrunirea să înceapă.
(e) Toate deciziile luate de către consiliul elevilor vor fi notate de secretar şi afişate la afişierul şcolii până la următoarea întrunire.

(4)

Votarea
(a) Fiecare membru al consiliului elevilor, inclusiv secretarul şi preşedintele, are dreptul să voteze prin „DA” sau „NU” sau să se abţină de la vot.
(b) Votarea poate fi secretă sau prin ridicarea mâinii.

(5)

Responsabilităţi
(a) Membrii consiliului elevilor vor respecta toate regulile şi convenţiile consiliului.
(b) Membrii consiliului elevilor vor raporta colegilor de clasă din care fac parte toate deciziile luate în cadrul consiliului.
(c) Membrii consiliului elevilor sunt răspunzători în a ridica probleme pe ordinea de zi în numele clasei lor.
(d) Secretarul consiliului elevilor va păstra un dosar al întrunirilor şi se va asigura că acest dosar este accesibil tuturor membrilor şcolii.
(e) Preşedintele consiliului elevilor are obligaţia să asigure membrilor dreptul la liberă exprimare a propriilor opinii precum şi a opiniilor celor pe care îi reprezintă.
(f) Preşedintele consiliului elevilor are obligaţia să se asigure că întrunirile urmează ordinea de zi stabilită şi că punctele acesteia au fost acoperite.
(g) Preşedintele consiliului elevilor are obligaţia să se asigure că discuţia la întruniri este corectă şi civilizată.

 

 

 

Director,

Prof. Maria URSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4. Acordul de parteneriat pentru educaţie

 

 

Având în vedere prevederile Constituţiei României, al Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ale Legii nr.128/1997 modificată şi completată, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare, ale Legii 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, se încheie prezentul

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE

 

I. Părţile semnatare

1. Şcoala Gimnaziala „Colonel Constantin Langa”Miroslava, Iaşi, reprezentată prin director, prof. Maria URSU,

2. Beneficiarul indirect, d-na/dl ………………………………………………………..,

părintele/reprezentantul legal al elevului, cu domiciliul în …………………………………….,

3. Beneficiar direct, eleva/elevul ………………………………………………………,

II. Obiectul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea şi responzabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar de stat, regulamentul de ordine internă a şcolii.

IV. Obligaţiile părţilor: se vor formula, cel puţin, responsabilităţi minime din domeniile: învăţământ, educaţie, securitate şi sănătate a elevilor, norme de conduită şi sistem de comunicare şcoală-familie.

 1. Şcoala se obligă:

a)      să asigure toate resursele umane şi materiale pentru instrucţia şi educarea elevilor;

b)      să asigure condiţii nediscriminatorii de acces la educaţie prin activităţile şcolare şi/sau extraşcolare şi extracurriculare;

c)       să asigure ordine şi disciplină în derularea programului zilnic în cele 2 schimburi, promovarea valorilor umane bazate pe libertatea individului, creativitate şi respect al opiniei;

d)      să asigure protecţia elevilor, a spaţiilor şi a utilităţilor din şcoală şi curtea şcolii;

e)      să prelucreze cu partenerii (elevii şi părinţii) prevederile regulamentului general şi cele ale regulamentului intern;

f)       să acorde burse, alocaţii de stat, alte stimulente materiale şi morale (premii, diplome, tabere, excursii) în condiţiile legislaţiei şcolare actualizate;

g)      să distribuie gratuit manuale şcolare pentru elevii claselor a I-VIII;

h)      să acorde asistenţă psihopedagogică prin cabinete specializate;

i)        să informeze periodic familia despre rezultatele elevilor, prin diriginţi, iar la sfârşitul anului şcolar prin secretariatul şcolii (corigenţe, situaţii neîncheiate, sancţiuni disciplinare, repetenţie);

j)        să informeze elevii şi părinţii din clasele terminale privind metodologia de desfăşurare a examenului de Evaluare Naţională;

k)      să monitorizeze frecvenţa elevilor şi să informeze părinţii în legătură cu adoptarea măsurilor adecvate, prevenirea abandonului şcolar, a sancţiunilor;

l)        să asigure condiţii optime prin curăţenie, căldură, mobilier adecvat, instalaţii sanitare.

2. Beneficiarul indirect, părintele/reprezentantul legal al elevului, se obligă:

a) să participe la adunările, lectoratele şi consultaţiile organizate în şcoală;

b) să ia legătura lunar cu dirigintele pentru a cunoaşte situaţia la învăţătură, disciplină şi comportamentului copilului;

c) să asigure prezenţa elevului la toate activităţile şcolare şi extraşcolare/extracurriculare;

d)să asigure frecvenţa regulată la toate orele de curs şi limitarea numărului de absenţe motivate, conform regulamentului şcolar; nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie pentru învăţământul obligatoriu şi se sancţionează cu amendă între 100-1000 lei (în conformitate cu art. 360, al.1 (a) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011);

e) să asigure condiţii optime de viaţă, hrană, sănătate, ţinută şcolară (uniformă), climat familial favorabil dezvoltării fizice, psihice, morale şi intelectuale ale elevilor

f) să asigure controlul influenţei grupurilor de prieteni asupra propriului copil, împiedicarea posibilelor fapte antisociale (consumul de droguri, băuturi alcoolice, jocuri de noroc, a fumatului, a difuzării materialelor obscene, violenţă etc.);

g) să asigure plata integrală, în aceeaşi lună, a bunurilor din dotarea şcolii deteriorate de copilul propriu sau de clasa în care nu s-a depistat vinovatul;

h) să prezinte personal certificatele medicale şi cererile de motivare a absenţelor în maxim 7 zile de la revenirea copilului la cursuri;

să susţină promovarea unui comportament civilizat, tolerant, politicos.

 1. beneficiarul direct, elevul, se obligă:

a)      să prezinte zilnic carnetul de elev pentru consemnarea notelor şi pentru a se legitima;

b)      să păstreze şi să restituie în bune condiţiuni manualele şcolare şi cărţile de la biblioteca şcolii;

c)       să respecte normele de protecţie, de prevenire a incendiilor, de lucru în sălile şi laboratoarele şcolii;

d)      să frecventeze zilnic toate orele de curs precum şi activităţile opţionale, manifestările extraşcolare la care a fost solicitat sau nominalizat de către diriginte, profesori sau director;

e)      să aibă o ţinută decentă prin purtarea zilnică  a uniformei şi a ecusonului;

f)       să aibă un comportament adecvat la toate activităţile şcolare şi extraşcolare, în pauze, şi în drumul de la şi spre şcoală, în curtea şcolii (închiderea telefoanleor mobile în timpul orelor de curs, respingerea materialelor cu caracter obscen, a fumatului şi a băuturilor alcoolice, a drogurilor, a jocurilor de noroc, a armelor şi petardelor, evitarea provocării pagubelor şi a violenţei de orice fel);

g)      să respecte personalul didactic şi nedidactic, colegii de clasă şi de şcoală;

h)      să fie punctuali la ore, să manifeste seriozitate în întocmirea temelor, vocabular şi comportament;

i)        să nu lanseze anunţuri false care pot provoca panică.

V. Durata acordului: pe toată perioada şcolarităţii.

 

Încheiat astăzi, ……………………, în 3 exemplare, în original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Unitate şcolară                                       Beneficiar indirect                              Beneficiar direct

Director,                                                 Părinte reprezentant legal,                  Elev,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5. Amendament la art. 30 lit.e

 

 

  (1) În vederea discutării abaterilor de la art.30 lit.e., se constituie o comisie de anchetă formată din director, dirigintele clasei şi un reprezentant al consiliului clasei.
  (2) Abaterile se sancţionează astfel:
  (a) dacă elevul se prezintă la cursuri sau este surprins fumând, consumând băuturi alcoolice, substanţe etnobotanice sau droguri şi se află la prima abatere, acesta este avertizat în faţa consiliului profesoral al clasei iar părinţii/susţinătorii legali sunt notificaţi de către diriginte. Dacă în termen de 8 săptămâni de la aplicarea sancţiunii elevul nu recidivează, acestuia nu i se va aplica scăderea notei la purtare.
  (b) dacă elevul recidivează după aplicarea sancţiunii de la lit.a, atunci este mustrat în scris de către consiliul profesoral al clasei şi adus în faţa părinţilor/susţinătorilor legali. Elevului i se va scădea nota la purtare cu 2 puncte, această sancţiune fiind irevocabilă.

 

 

 

Director,

Prof. Maria URSU