Bine ati venit!

 

CULTURA EDUCAȚIONALĂ

 

                   Școala Gimnazială “Colonel C. Langa” Miroslava se dovedeşte a fi un sistem deschis prin normele, valorile şi idealurile promovate având ca ţintă strategică „performanţa organizaţională”. Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt.

                    Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.

 

VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE

                   Ne propunem transformarea  procesului de învățare într-o nouă experiență, care permite comunității alcătuită din elevi și profesori să se integreze în societatea cunoașterii actuale. Dorim trecerea dincolo de limitele sălii de clasă și de modelele tradiționale de învățare, transformând procesul educațional clasic, într-unul interactiv, inspiraţional și relevant, într-o lume modernă. Ne imaginăm parte a unei comunități virtuale educaționale, în care oamenii își doresc să învețe utilizând cu plăcere tehnologia viitorului, fără a neglija valorile tradiţionale.

 

 MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE

                  Şcoala are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite. Şcoala noastră are misiunea de a încuraja elevii şi profesorii de a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

                  Pentru aceasta vom utiliza principii de învăţare rezultate din cercetări, integrate şi adaptate la nevoile comunităţii şcolare. Şcoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a ştiinţei şi culturii la nivel local, judeţean şi naţional, devenind centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.

                   Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor, prin stimularea lucrului în echipa, promovarea valorilor şcolii noastre, promovarea performantei școlare, deschiderea spre comunitatea locală şi europeană.

 

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Şcoala rămâne cadrul democratic în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber şi deschis.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.

Într-o prezentare succintă, valorile şi aspiraţiile care ne stimulează şi ne caracterizează sunt următoarele:

 • Dezvoltarea unor structuri atitudinale asertive, pozitive.
 • Asigurarea coerenţei şi forţei interne a sistemului prin reducerea sau evitarea disonanţei
 • Stimularea progresivă a resurselor creative prin încurajarea opţiunilor alternative de căutare, cercetare, implicare, perfecţionare şi auto depăşire.
 • Grad ridicat de angajare socială şi profesională probat prin deschiderea spre valorile civilizaţiei şi democraţiei
 • Promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc
 • Promovarea modelului „a învăţa cum să înveţi” pentru a şti cum să te integrezi, să te perfecţionezi şi să te realizezi
 • Valori ce vizează ţările şi lumea precum: patriotism, conştiinţa neamului, integrarea europeană, fraternitatea umană, respect pentru cultură, etc.
 • Abordarea ştiinţifică a realităţii, discernământul, căutarea adevărului, reflecţia etc.

            Școala Gimnazială “Colonel C. Langa” Miroslava este şi va fi o comunitate școlară care să ofere fiecărui elev, la finalul traseului de formare personală şi profesională, realizarea la nivel cât mai înalt a nevoilor educaționale. Școala noastră va continua să-şi pregătească elevii – după cum o confirmă tradiţia acestei instituţii – în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la finalul anilor de şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţa pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate. Căutăm, prin activităţi de învăţare diferenţiată şi adecvată particularităţilor de vârstă, intereselor şi nevoilor individuale, să punem în valoare potenţialul elevilor noştri, să îi facem apţi de colaborare, competiţie şi performanţă. Elevii școlii noastre vor fi consiliaţi pentru o corectă orientare şcolară şi profesională şi vor fi capabili să-şi urmeze studiile în unităţile de învăţământ superior din ţară şi străinătate sau vor fi supravegheaţi pentru inserţia pe piaţa muncii în acord cu pregătirea lor.

Şcoala noastră pune în centrul atenţiei elevul (beneficiarul ofertei educaţionale), crezând în următoarele valori educaționale:

 •  îmbunătăţirea continuă a performanţelor elevilor şi a încrederii în sine, prin recunoaşterea şi încurajarea oricăror acumulări pozitive ;
 • aspiraţiile elevilor nu trebuie îngrădite, iar profesorii trebuie să fie facilitatori sau mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori;
 • respectarea intereselor şi opţiunilor elevilor printr-un curriculum variat, deschis preocupărilor lui dar nevoilor comunităţii locale;
 • pregătirea adolescentului pentru educaţie permanentă, autoformare continuă, schimbare.